Korsør Kunstforenings vedtægter

Stiftende generalforsamling den 10. oktober 1966. Ændret ved generalforsamlingerne i 1974, 1982, 1983, 1988, 1993, 1994, 1997, 2004, 2008.

§1

Navn
Foreningens navn er Korsør kunstforening.

§2

Formål
Foreningens formål er at arbejde for kunstorientering i bred almindelighed og øge forståelsen for vor tids kunst. Virksomheden består i afholdelse af udstillinger, foredrag, værksteds- og kunstsamlingsbesøg, formidling af alle former for billedkunst m.m..

§3

Medlemmer
Korsør kunstforening optager enhver som personligt medlem, desuden optages skoler. Erhvervsvirksomheder og institutioner optages som særlige medlemmer.

§4

Kontingent/medlemsgave
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemmer, der er under uddannelse, betaler halvt kontingent. For at opnå ret til medlemsgaven må kontingent være indbetalt inden sidste rettidige indbetalingsdag - der vil fremgå af giro-/medlemskort - for det pågældende år eller af et medlemsbrev.

§5

Regnskabsår
Regnskabsåret er 1.9.-31.8.

§6

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed: den afholdes hvert år i september måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse.
Følgende punkter behandles på den årlige generalforsamling:

1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år.
Regnskab for Korsør kunstforenings fond.

4.

Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.

5.

Indkomne forslag.

6.

Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

7.

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen afgør alt ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages på en lovlig indvarslet generalforsamling og kun når 75 % af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom med anførelse af de anliggender, der ønskes forelagt på den ekstraordinære generalforsamling.

§7

Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består af indtil 8 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Desuden vælges blandt medlemmerne 2 revisorer og 2 bestyrelses- suppleanter, hvoraf nr. 2 også er revisorsuppleant.
Bestyrelses- og revisorvalgene samt suppleantvalgene gælder for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår ved hvert valg. Genvalg kan finde sted.

§8

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. På bestyrelsens møder afgøres alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører beslutningsprotokol

§9

Korsør kunstforenings grafiske samling
Foreningens medlemsgaver og kunsttilbud danner grundstammen i en stadig voksende samling af vor tids kunst - især grafik . Samlingens navn er Korsør kunstforenings grafiske samling.
Samlingen stilles til rådighed for den kommunale kunstfond efter forhandling med bestyrelsen.
Kunstforeningen har en stadig voksende samling af bøger om kunst , der så vidt muligt gøres tilgængelig for medlemmerne.

§10

Korsør kunstforenings fond
Bestyrelsen henlægger et beløb hvert år, dog mindst 10 % af driftsoverskuddet til en særlig "fond", Korsør kunstforenings "fond". Beløbet henlægges, når regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. Beløb fra "fonden" anvendes til særlige aktiviteter i forbindelse med kunstlivet især i den tidligere Korsør Kommune efter bestyrelsens beslutning.
Der aflægges særskilt regnskab på generalforsamlingen.

§11

Ophævelse
Ophævelse af foreningen skal finde sted, når mindst 75 % af de indsendte stemmer ved en urafstemning er for ophævelse.
Formuen og "fondens" midler anvendes til indkøb af værker til den kommunale kunstfond. Korsør kunstforenings grafiske samling og bogsamlingen tilfalder den kommunale kunstfond. Arkivet overdrages til Lokalhistorisk arkiv.