Formål

§1

Formål
Formålet med en kunstcirkel er, at deltagerne erhverver sig et originalt kunstværk af en anerkendt kunstner og på afbetaling i løbet af 2 år.

§2

Forudsætning
Forudsætningen for at starte en kunstcirkel er, at 10-12 medlemmer af kunstforeningen kan blive enige om, at starte ud fra nogenlunde sammenfaldende ønsker om erhvervelse af kunst indenfor et afgrænset område, hvad angår stil, kunstnere og prisleje.

§3

Indledende møde
På et indledende møde for interesserede gives der en redegørelse for kunstcirklens funktion ved et bestyrelsesmedlem. Der foretages valg af kunstnere (20-25 forskellige), samt af maleri, skulptur m.v. Foreningen stiller kataloger og andet materiale til rådighed. Der vælges prisniveau og dermed afdragsstørrelse, da lånet skal være færdigafviklet senest efter 2 år. Der vælges blandt cirklens medlemmer en regnskabsansvarlig og indkøbere, da ikke alle cirklens 10-12 medlemmer kan tage ud til kunstnerne. Kunstforeningens bestyrelse stiller sig eventuelt til rådighed. Der føres beslutningsprotokol fra mødet.

§4

Lån
Der etableres herefter en låneordning af cirklens regnskabsansvarlige og foreningens kasserer. Alle cirklens deltagere hæfter solidarisk for lånet, dog således at et eventuelt misligholdt lån ikke giver ret til et kunstværk. Tilbagebetalingen af lånet starter, der afdrages hver måned, nærmere retningslinier udsendes til cirklens deltagere af den regnskabsansvarlige via kunstforeningens kasserer.

§5

Indkøb
Indkøb foretages af indkøberne og den regnskabsansvarlige, som har udbetalingsretten. Det noteres i cirklens protokol, hvem der køber hvilke værker. Inden indkøb foretages kontaktes kunstnerne. Cirklen udreder porto og transport i rimeligt omgang.

§6

Fotoregistrering m.v.
Der foretages fotoregistrering af de indkøbte værker, som kan anvendes til katalog. Fotos gives til kunstforeningens arkiv ved cirkulationens afslutning. Den regnskabsansvarlige sørger for transportforsikring og træffer eventuelle foranstaltninger til sikring af værkerne under transport (eksempelvis transportkasser).

§7

Ansvar
Den enkelte cirkeldeltager er ansvarlig for skader opstået på kunstværker i dennes varetægt.

§8

Udstilling
De erhvervede kunstværker udstilles i samarbejde med kunstforeningen. Der udarbejdes katalog og værkfortegnelse.

§9

Cirkulationen
Efter udstillingen starter selve cirkulationen. Kunstforeningen og indkøberne udarbejder katalog og beskrivelse af de enkelte kunstnere og cirklens værker. Værkernes mål, teknik, titel, nummer i cirklen o.lign. der udarbejdes cirkulationsliste med angivelse af hvilket kunstværk deltagerne har hvornår. Det er meget vigtigt altid at hente månedens kunstværk for ikke at bringe uorden i cirkulationssystemet. Det er også væsentlig for hele ideen med cirkulationen, at deltagerne hver måned har et nyt værk hængende. Sørg for en særlig plads til værket, så værket virkelig kommer til beskuelse de to gange en måned i cirkulationsperioden, hvor det er hos den enkelte deltager. Det er forbavsende, som man kan ændre opfattelse af et kunstværk med et års mellemrum.

§10

Årsopgørelse
Den regnskabsansvarlige og kunstforeningens kasserer udsender årsopgørelse til brug for selvangivelsen umiddelbart efter 1. januar. Opgørelsen indeholder saldo på kontoen, betalte renter og afdrag samt den enkeltes andel heraf. Det påses, at lånet er tilbagebetalt senest 2 år efter oprettelsen, hvorved stiftelsesprovision kan trækkes fra som renter.

§11

Fordeling af værkerne
Uddeling af værkerne ved cirkulationens ophør foretages efter et prioriteringsprincip / lodtrkning / auktion af mindst to uvildige personer i samarbejde med bestyrelsen i kunstforeningen. Uddelingsprincippet bestemmes ved kunstcirklens start. Indkøbskommiteen må være til rådighed såfremt der opstår problemer med vanskeligt afsættelige værker. Hvor indkøberne eventuelt må aftage billeder i henhold til den førte protokol for indkøbene. Det noteres hvilken deltager, der er kommet til at eje hvilket værk.

§12

Regnskab
Der opstilles et slutregnskab, som udleveres til cirklens deltagere. Der offentliggøres ikke pris på for de enkelte værker. Regnskab og bilag arkiveres hos foreningens kasserer. Alle udgifter i forbindelse med cirklens drift påhviler cirklens medlemmer, der i hele cirkulationsperioden skal være medlemmer af Korsør Kunstforening.